Monday, November 17, 2008

New York School of English


Advertising Agency: Desyatka, Kyiv, Ukraine
Creative Director: Yuriy Horbachevskyy
Copywriters: Olga Rumyantseva, Pavel Fedenko
Published: October 2008

No comments: